Viac
cena cena 2007 certifikát Gazele Biznesu 2014 Certifikát IMP³rove Certificate of Registration e7

Všeobecné podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja č. 1/2017 platné odo dňa 15.03.2017  v podniku na výrobu fólií EFEKT PLUS Sp. z o.o. (s.r.o.) so sídlom v Warszawie (Poľsko)

§ 1


1. Všeobecné podmienky predaja (VPP) stanovujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy na tovary, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho.
2. Pri používaní týchto všeobecných podmienok predaja sa zaviedli nasledujúce pojmy:
a) VPP všeobecné podmienky predaja,
b) Predávajúci ? podnik na výrobu fólií EFEKT PLUS Sp. z o.o. spoločnosť s ručením
obmedzeným so sídlom v Warszawie, Świętokrzyska 30 lok.63, 00-116 Warszawa (Poľsko), zapísaná v Registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Warszawie, XII. Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, číslo ŠSR 0000186179,
b) Kupujúci každý kontrahent Predávajúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom.
3. Predávajúci vedie výlučne veľkoobchodný predaj a podľa toho minimálne množstvo v objednávke musí obsahovať aspoň jednu EUROPALETU, resp. paletu obdobnú EUROPALETE alebo PRIEMYSELNÚ paletu tovaru.
4. VPP platia v rámci všetkých kúpnych zmlúv na tovary uzavreté s tými Kupujúcimi, s ktorými nebola uzavretá individuálna kúpna zmluva na tovary, ktorá by vylučovala platnosť týchto VPP.
5. VPP sú zverejnené pre všetkých Kupujúcich na internetovej stránke Predávajúceho (www.folia-stretch.pl ).
6. Každá objednávka na nákup tovaru, ktorú Kupujúci predložil, znamená zároveň akceptovanie platných VPP Predávajúceho.
7. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že pre Predávajúceho neplatia žiadne zmluvné klauzuly alebo výhrady Kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s predmetnými VPP.
8. Ak Kupujúci nesúhlasí s platnými VPP Predávajúceho, potom je povinný o tejto skutočnosti upovedomiť Predávajúceho, a to ešte pred podaním objednávky.

§ 2


1. Kupujúci zakaždým podáva objednávku na tovary, ktoré sa nachádzajú v obchodnej ponuke Predávajúceho, niektorým z nižšie uvedených spôsobov:
a) zaslaním faxovej objednávky na číslo faxu: +48 17 740 98 71,
b) zaslaním elektronickej objednávky na e-mailovú adresu: biuro@folia-stretch.pl
c) zaslaním elektronickej objednávky priamo na e-mailovú adresu jedného z obchodných
zástupcov Predávajúceho
2. Každá objednávka musí obsahovať:
a) údaje Kupujúceho (názov, adresu, ŠSR, IČO/DIČ),
b) presnú adresu dodávky a v prípade, ak táto adresa je iná ako sídlo Kupujúceho, potom je
potrebné túto skutočnosť výslovne vyznačiť,
c) popis objednaného tovaru: druh, rozmery, hmotnosť a množstvo,
d) spôsob dodávky,
e) navrhovaný termín dodávky,
f) kontaktné údaje objednávateľa.
3. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na technologické podmienky povolená odchýlka v hrúbke objednaného tovaru voči parametrom stanoveným v objednávke môže dosahovať max. 5 %, šírka +/- 2%  a v hmotnosti max. 2 %.

§ 3


1. Predajná cena tovaru bude zakaždým stanovená pri potvrdení objednávky.
2. Uvedené ceny sú cenami netto  bez DPH.
3. Náklady na dodávku tovaru sú individuálne stanovené pri objednávke.
4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za zakúpený tovar v lehote uvedenej na faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.
5. V prípade oneskorenia úhrady za dodaný tovar Predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru až do chvíle vyrovnania celej podlžnosti vrátane príslušných zákonných úrokov z omeškania.
6. V prípade reklamácie nakúpeného tovaru sa Kupujúci nezbavuje povinnosti včasnej úhrady pohľadávky.

 § 4


1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, a to až do chvíle úhrady plnej sumy zo strany Kupujúceho.
2. Zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru prechádza na Kupujúceho alebo dopravcu v momente prevzatia tovaru.
3. Tovar bude dodaný vo vratných obaloch ? na EUROPALETÁCH (80 x 80 cm), nevratných (spotrebných) PRIEMYSELNYCH paletách (120 x 120 cm) alebo na nevratných paletách obdobných EUROPALETÁM (80 x 120 cm), ak sa strany nedohodli inak.
4. Predávajúci nenesie právnu zodpovednosť za dôsledky pri oneskorenej dodávke tovarov, ku ktorej došlo vplyvom okolností zavinených dopravcom.
5. Kupujúci potvrdzuje prijatie tovaru v: preberacom protokole, kópii faktúry, dodacom a nákladnom liste. V prípade, že Kupujúci prevezme tovar, tým potvrdzuje skutočnosť, že tovar je bez zjavného vonkajšieho poškodenia.
6. Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní skontrolovať, či dodaný tovar je v súlade s objednávkou, v požadovanom množstve, kvalite, v dohodnutých parametroch a bez viditeľných chýb.
7. Kupujúci je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli Predávajúcemu v dôsledku neodôvodneného odmietnutia prijať dodaný tovar.
8. Kupujúci je povinný uschovať a skladovať nakúpený tovar vo vhodných podmienkach, t.j. na suchom mieste pri teplote od + 10 do +25°C, chrániť ho pred vplyvom poveternostných podmienok, najmä slnečných lúčov a vlhkosti.
9. Kupujúci sa zaväzuje neodkladne upovedomiť Predávajúceho o odhalení kvalitatívnych chýb, a to najneskôr v lehote 30 dní od dátumu dodania tovaru. Po uplynutí tejto lehoty nároky Kupujúceho vyplývajúce zo záruky za chyby tovaru strácajú platnosť. Oznámenie o zistení kvalitatívnych nedostatkov tovaru by malo byť vykonané tak, aby bolo preukázateľné, že Predávajúci takúto kvalitatívnu reklamáciu tovaru skutočne prevzal.
10. Reklamačné hlásenie je potrebné spolu s chybným tovarom odoslať Predávajúcemu.
11. Predávajúci sa zaväzuje v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamácie upovedomiť Kupujúceho o spôsobe prešetrenia reklamácie.
12. Počas trvania reklamačného konania sa Kupujúci zaväzuje zaslať Predávajúcemu reklamovaný tovar na vlastné náklady a okrem iného poskytnúť všetky informácie, ktoré Predávajúci považuje za relevantné pri prešetrení reklamácie. V prípade uznania opodstatnenosti reklamácie Predávajúci v lehote dohodnutej oboma stranami na vlastné náklady dodá príslušný objem tovaru ako náhradu za chybný tovar.
13. Vrátenie tovaru Kupujúcim sa môže uskutočniť výlučne so súhlasom Predávajúceho.
V takej situácii sa Predávajúci zaväzuje vrátiť opodstatnené náklady na prepravu, znášané Kupujúcim.
14. V prípade neopodstatnenej resp. neuznanej reklamácie sa Kupujúci zaväzuje prevziať reklamovaný tovar na vlastné náklady v lehote stanovenej Predávajúcim.
15. Neplnohodnotný tovar, ktorý je z tohto dôvodu precenený, nepodlieha reklamácii. Reklamacji może podlegać wyłącznie asortyment zakupiony w firmie Efekt Plus. Towar poddany obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlega reklamcji.
16. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu za škody, ktoré vznikli v dôsledku predaja chybného tovaru, sú limitované skutočnou škodou znášanou Kupujúcim. V inom rozsahu je zodpovednosť vylúčená, pokiaľ to nie je v rozpore s absolútne záväznými právnymi predpismi. V rovnakom rozsahu je Predávajúci zodpovedný za konanie alebo opomenutie osôb, ktoré využil pri realizácii objednávky Kupujúceho. 

 § 5


1. Za pracovné dni sa považujú všetky dni s výnimkou tých, ktoré sú zákonom stanovené ako dni pracovného pokoja v Poľskej republike.
2. Vo veciach neupravených VPP budú mať uplatnenie výlučne predpisy poľského práva. Príslušným súdom pri riešení sporov bude všeobecný poľský súd podľa sídla Predávajúceho. 


VPP platia odo dňa 15.03.2017